Regulamin

Zasady korzystania z serwisu www.grupamaestro.pl:

 1. Serwis internetowy grupamaestro.pl jest własnością firmy Grupa Maestro Finanse Nieruchomości Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 16-16A, 40-049 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338299. Kapitał zakładowy, wpłacony: 50 000 zł, REGON: 241271703, NIP 6342726418 (zwana dalej Spółką)
 2. Każda osoba korzystająca z serwisu grupamaestro.pl (zwana dalej Użytkownikiem) przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie materiały, dane graficzne i elementy serwisu internetowego grupamaestro.pl, a także występujące w nim znaki towarowe, handlowe i firmowe podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w przepisach prawa. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami prawa.
 4. Spółka oświadcza, że publikowane w serwisie grupamaestro.pl treści mają cel wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej drogą elektroniczną.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika w oparciu o informacje zasięgnięte z serwisu internetowego grupamaestro.pl.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem serwisu, systemem transmisji, awariami sprzętu, zakłóceniami i innymi wadami o charakterze technicznym, które mogą wpłynąć na poprawność, jakość, szybkość i właściwe parametry korzystania z serwisu. Tym samym Spółka nie gwarantuje dostępności serwisu z przyczyn niezależnych  takich jak awaria systemu czy brak łączności telekomunikacyjnej.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje, produkty oraz usługi prezentowane na stronach innych podmiotów, do których to stron mogą być umieszczone połączenia w serwisie grupamaestro.pl.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, przerwania lub zawieszenia dowolnej funkcji lub właściwości serwisu grupamaestro.pl.
 9. Spółka informuje, że serwis grupamaestro.pl nie służy do zawierania na odległość umów dotyczących usług finansowych w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
 10. Spółka informuje, że serwis grupamaestro.pl nie jest wykorzystywany do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku  ingerencji osób trzecich w informacje nie mające klauzuli poufności przesyłane za pomocą poczty elektronicznej lub innej formy transmisji przez sieć internetową.


Przetwarzanie i administrowanie danych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Maestro FNB Sp. z o.o.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (tekst jedn. Dz. U. 2002r nr 101, poz.926).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Skorzystanie z tego prawa, w tym także żądanie usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną na adres: kontakt@grupamaestro.pl lub listownie na adres siedziby Spółki stosownego żądania z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 5. Wysyłając dane osobowe zawarte w formularzu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (tekst jedn. Dz. U. 2002r nr 101, poz.926). Wyrażenie zgody polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym umieszczonym w serwisie internetowym grupamaestro.pl
 6. Użytkownik, który wypełnił formularz, zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r,nr 144, poz.1204) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogę elektroniczną.
 7. Spółka na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody może przetwarzać dane osobowe w celu kontaktu, reklamowania i oferowania produktów i usług Spółki oraz instytucji współpracujących ze Spółką lub w celu prowadzenia statystyk na własny użytek.


Postanowienia  końcowe

 1. Termin obowiązywania niniejszego regulaminu jest nieoznaczony
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu mają zastosowanie z chwilą umieszczenia tekstu regulaminu po zmianach w serwisie internetowym grupamaestro.pl.
 3. Spółka może w każdym momencie zmienić lub zaprzestać umieszczania informacji w serwisie grupamaestro.pl bez podania przyczyny.
 4. Ogólne zasady zawarte w regulaminie podlegają przepisom prawa cywilnego. Ewentualne spory będą rozstrzygane we właściwych sądach powszechnych.
 5. Reklamacje dotyczące działania serwisu należy zgłaszać na adres: kontakt@grupamaestro.pl.Wyślij zgłoszenie, a nasz specjalista
skontaktuje się z Tobą.
Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w powyższym formularzu w celu kontaktowym. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli skontaktować się by odpowiedzieć na Twoje zadane nam pytania (kontakt telefoniczny i/lub e-mail).

Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem danych jest Grupa Maestro Finanase Nieruchomości Biznes Sp. z.o.o. z siedzibą przy ulicy: T. Kościuszki 16-16A, 40-049 Katowice, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000338299, NIP: 6342726418, REGON: 241271703
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo informowania o operacjach przetwarzania, dostępu do jej danych oraz prawo do usunięcia danych, prawo do odwołania zgody, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do ich poprawiania.

Infolinia: 801 024 025
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018 grupa Maestro
biuro kreatywne monolab